Failed transaction
10.02.2023, 17:09:08
Account
Balance change
Network Fee
fuckingwallet.ton
-0.010260021 TON
0.007895021 TON
EQD4xkaf…eUnhaL7b
+0.000666637 TON
0.001698363 TON
How this data was fetched?
Use tonapi.io