img

armenia.ton

Auction
Current bid
1,000 TON
≈ $6,911.05
Collection
Expires on 16 Jan 2025
0
days
0
hours
0
minutes
0
seconds

Bid history

Bid
Date
From wallet
1,000 TON
13 Aug 2022, 18:34:34
prizm.ton
315 TON
13 Aug 2022, 13:47:30
EQAuryo2…GiOqlu3m
299.96 TON
06 Aug 2022, 19:47:43
.ton DNS
© 2022-2024 Ton Apps Inc